ONLYOFFICE for integration

Kontaktinformācijas un rekvizīti

 • Uzņēmējdarbības forma: Biedrība
 • Reģistrēts nosaukums: "Baltic Alliance for Innovation"
 • Reģistrācijas numurs: 40008190696
 • Reģistrācijas datums: 01.03.2012
 • Reģistrācijas apliecība Nr. B016786, 01.03.2012
 • Juridiskā adrese: Rīga, Dāliju iela 18, LV-1002
 • Korespondences adrese: Rīgas iela 22, Valka, Valkas novads, LV-4701
 • Tālruņa numuri Latvijā: +371 29113357, +371 27735789
 • Tālruņa numurs ārpus Latvijas robežām: +372 54013025
 • E-pasta adrese: alianse[at]alnet.lv

Darbības mērķi

1. Sekmēt inovācijas atbalsta sistēmas (nacionālās inovācijas sistēmas, inovācijas kultūras, inovācijas politikas) attīstību Latvijā mikro (indivīdu, organizāciju, valsts reģionu), mezo (valsts) un makro (starpvalstu) līmeņos, veicinot sadarbību starp Baltijas jūras reģiona valstīm un palielinot Latvijas ilgtspējīgu konkurētspēju pašmāju un starptautiskajos tirgos:

 • 1.1. Nacionālās inovācijas sistēmas attīstībā mikro, mezo un makro līmeņos veicināt jaunu zināšanu radīšanu, uzkrāšanu, apmaiņu un praktisko pielietojumu, kas sevī ietver pētniecību (izglītību, zinātni, jaunradi), tālākizglītību, mūžizglītību, komercdarbību;
 • 1.2. Inovācijas kultūras attīstībā, mikro, mezo un makro līmeņos sekmēt indivīdu un organizācijai sociālajā un profesionālajā jomās;
 • 1.3. Inovācijas politikas attīstībā atbalstīt inovācijas pakāpes un konkurētspējas paaugstināšanu;

2. Atbalstīt iniciatīvas inovācijas spējas paaugstināšanai Latvijā, pamatojoties uz Eiropas Savienības izaugsmes stratēģiju "Inovācijas Savienība":

 • 2.1. Ar zinātniski pamatotām un praksē pārbaudītām metodoloģijām noskaidrot cēloņus un iemeslus ierobežotai inovatīvai darbībai un izstrādāt rekomendācijas turpmākai profesionālai darbībai to novēršanā;
 • 2.2. Veikt pārmaiņas publiskā un privātā sektora sadarbībā mikro, mezo un makro līmeņos;
 • 2.3. Veidot pasaules nozīmes zinātnisko pētījumu vietas;

3. Latvijas inovācijas atbalsta struktūras attīstībā sekmēt šādu inovatīvu starpniekorganizāciju attīstību:

 • 3.1. Inovatīvas starpniekorganizācijas: biznesa inkubatorus; zinātnes un/vai tehnoloģiskos parkus; augstākās izglītības institūciju pārvaldījumā esošās starpniekorganizācijas (tehnoloģiju pārneses birojus, u.c.); vietējās pašpārvaldes pakļautībā esošās reģionālās attīstības organizācijas; virtuālās, uz konkrētiem inovatīviem projektiem balstītas, organizācijas; u.c. ar inovācijām saistītas starpniekorganizācijas;
 • 3.2. Starpniekorganizācijas, kuras darbojas saskarsme ar zināšanu un tehnoloģiju radītājiem un pielietotājiem un tiek uzskatītas par izmaiņu veicinātājiem inovācijas sistēmās;
 • 3.3. Starpniekorganizācijas, kuras veicina izmaiņas inovācijas sistēmās - uzlabo zināšanu plūsmu un ietekmē inovācijas sistēmas struktūru sadarbības dinamiku.

Juridiskā forma

Tā kā BAI mērķis ir sociāls, nevis peļņa, un rada sociālos labumus visas sabiedrības un tās indivīdu interesēs, BAI uzņēmējdarības modelim (stratēģijai) pārsvarā ir bezpeļņas struktūra. Ja arī BAI darbības rezultātā rodas rodas peļņa, tā to investē attīstībā, nevis sadala starp BAI dibinātājiem. Tātad BAI juridiskās forma balstās uz bezpeļņas uzņēmējdarbību. BAI juridisko formu un modeli maina atbilstoši sabiedrības vajadzībām.

Forma saziņai ar Baltic Alliance for Innovation