ONLYOFFICE for integration

Ievads

Šī anketa aizpildāma un iesniedzama Health Institute, lai izpildītu vairāku normatīvo aktu prasības saistībā ar pakalpojumiem (URL: http://www.alnet.lv/datu-aizsardziba/), kurus Health Institute sniedz saviem klientiem vai kurus Health Institute piedāvā saviem esošajiem vai iespējamajiem klientiem. 

Klienta anketa

Klienta (iespējamā klienta) apliecinājums

Health Institute klientam (iespējamajam klientam) (turpmāk arī – Klients) ir saprotams, ka:

[1.] Health Institute saskaņā ar normatīvajiem aktiem un Health Institute  noteikumiem izmanto un citādi apstrādā informāciju, kuru Klients sniedz Health Institute ar šīs anketas starpniecību vai saistībā ar to (turpmāk arī – Klienta sniegtā informācija). Piemēram, Health Institute var izmantot un citādi apstrādāt Klienta sniegto informāciju, lai: veiktu citus normatīvajos aktos noteiktos Health Institute pienākumus; izmantotu Health Institute tiesības un izpildītu Health Institute pienākumus saistībā ar Klienta līgumsaistībām pret Health Institute (piemēram, Health Institute var izmantot šajā anketā norādīto Klienta adresi, elektroniskā pasta adresi vai tālruni, arī lai sazinātos ar Klientu jautājumos, kuri ir saistīti ar attiecīgajām līgumsaistībām); veiktu darbības, kuras nepieciešamas, lai, ievērojot Klienta lūgumu, noslēgtu līgumu starp Klientu un Health Institute;

[2.] saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem Health Institute ir pienākums garantēt noteiktas Klienta sniegtās informācijas par Klientu noslēpumu. Health Institute ievēro konfidencialitāti attiecībā uz minēto informāciju atbilstoši attiecīgo normatīvo aktu prasībām un Health Institute  noteikumiem;

[3.] Klientam ir pienākums informēt Health Institute par jebkurām būtiskām izmaiņām Klienta sniegtajā informācijā. Klients apliecina Health Institute, ka:

[3.a] Klienta sniegtā informācija ir patiesa, pilnīga un precīza;

[3.b] Klients ir tiesīgs nodot Health Institute Klienta sniegto informāciju, lai Health Institute izmantotu un citādi apstrādātu Klienta sniegto informāciju saskaņā ar normatīvajiem aktiem un Bankas Vispārējiem darījumu noteikumiem.